Chuyện con cầu xin ngài

  0
  878

  Và này Tâm Bất An, nếu có cầu xin, hãy cầu xin ta đây. Vì sao vậy? Bởi vì ta là Phật Tánh của ông, là một Đức Phật. Ông cầu xin ta, nghĩa là cầu xin Đức Phật, cũng là cầu xin chính mình. Ta cứu độ ông, nghĩa là Đức Phật cứu độ ông, cũng chính là ông tự cứu độ cho mình vậy‽

  Một lần Phật Tánh thấy Tâm Bất An vào chùa quỳ trước tôn tượng Đức Phật, chắp tay vái lạy cầu xin Đức Phật cứu khổ cứu nạn, ban bố phước lành. Phật Tánh hỏi Tâm Bất An:

  - Này Tâm Bất An! Ông đang cầu xin ai vậy?

  - Thưa ngài, tôi đang cầu xin Đức Phật.

  - Này Tâm Bất An! Ông có tin Đức Phật không?

  - Thưa ngài, tôi tin.

  - Vậy ông có tin Đức Phật có tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả hay không?

  - Thưa ngài, tôi tin.

  - Và ông có tin Đức Phật có thần thông quảng đại, nếu ngài muốn, có thể thấy biết mọi thứ, mọi điều đang diễn ra trong Vũ Trụ hay không?

  - Thưa ngài, tôi tin chứ.

  - Vậy tôi hỏi ông, khi ông hoặc chúng sinh có nạn chi, khổ chi, phiền não chi, khó khăn chi, vân vân, nếu muốn biết, Đức Phật có biết hay không?

  - Thưa ngài, Đức Phật biết rõ nếu muốn.

  - Bởi vì Đức Phật biết rõ nếu ngài muốn, cùng với tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Đức Phật, nếu Đức Phật cứu độ được chúng sinh nào đó thì Đức Phật có cứu độ hay không?

  - Thưa ngài, chắc chắn là Đức Phật cứu độ chúng sinh ấy nếu Đức Phật cứu độ được.

  - Này Tâm Bất An, nếu chúng sinh nào đang có nạn chi, khổ chi, phiền não chi, khó khăn chi, vân vân, thì Đức Phật biết ngay nếu ngài muốn. Với chúng sinh ấy, Đức Phật cứu độ được thì Đức Phật sẽ cứu độ ngay, không cần chờ đợi chúng sinh ấy cầu xin.

  - Như vậy, này Tâm Bất An, ông chớ nên mong cầu Đức Phật cứu độ, bởi vì Đức Phật tự thấy biết và tự cứu độ, không cần ông phải cầu xin.

  - Và này Tâm Bất An, nếu có cầu xin, hãy cầu xin ta đây. Vì sao vậy? Bởi vì ta là Phật Tánh của ông, là một Đức Phật. Ông cầu xin ta, nghĩa là cầu xin Đức Phật, cũng là cầu xin chính mình. Ta cứu độ ông, nghĩa là Đức Phật cứu độ ông, cũng chính là ông tự cứu độ cho mình vậy‽

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 2

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839