Đường Đến Niết Bàn

Sáu hạnh: Lòng tin xuất gia, giới đức (chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng), hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, đoạn trừ năm triền cái, bốn thiền sắc giới. Ba minh: Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh.
Bảy hạnh: Giới đức (Tàm quý, thân khẩu ý thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh), hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, đoạn trừ năm triền cái, bốn thiền sắc giới. Ba minh: Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh.
Xem thêm  
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Hôm qua: 11

Hôm nay: 11

Tổng số: 1.839