• Trang chủ
 • Phẩm sáu lợi ích lớn cho người đến chùa

  Phẩm sáu lợi ích lớn cho người đến chùa

  0
  1183

  Tự mình giải quyết điều mình cầu là cầu chính mình. Ở đời, con người cũng có câu tương tự: “Cầu người không bằng cầu mình”. Ngoài ý nghĩa đó, cầu chính mình không có ý nghĩa khác. Không có cái nghĩa rằng cầu chính mình thì tự nhiên mình có được điều mình cầu do chính mình ban cho mình mà không cần làm gì. Việc ấy không xảy ra.

  * Cô Nguyễn Thị Quyên thỉnh vấn:

  - Bạch Thầy! Con đã đọc “Chuyện con cầu xin ngài”. Trong giáo lý nhà Phật, con từng nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp nên tâm bất an. Do đó, để tâm không còn bất an, phải tự mình phá đi cái màn vô minh ấy, tự mình đốt đuốc lên mà đi. Nhờ vậy, mình mới có thể trực chỉ chơn tâm, kiến Tánh thành Phật. Theo con hiểu, không thể cầu xin Đức Phật, hoặc cầu xin chính bản thân mình mà được. Nhưng nếu nói như vậy thì tại sao có nhiều người đến chùa để cầu nguyện? Với con, đến chùa không phải để cầu nguyện mà để nương theo hạnh Phật và Phật lực của các Ngài. Từ đó, dần dần sẽ gỡ được cái bức màn vô minh. Con nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa Thầy?

  - Cô Nguyễn Thị Quyên hiểu như vậy không sai nhưng cần phải rõ ràng hơn như sau: Tự mình giải quyết điều mình cầu là cầu chính mình. Ở đời, con người cũng có câu tương tự: “Cầu người không bằng cầu mình”. Ngoài ý nghĩa đó, cầu chính mình không có ý nghĩa khác. Không có cái nghĩa rằng cầu chính mình thì tự nhiên mình có được điều mình cầu do chính mình ban cho mình mà không cần làm gì. Việc ấy không xảy ra.

  - Cô Nguyễn Thị Quyên! Về chùa có sáu lợi ích. Thế nào là sáu?

  - Một là, giúp mình luôn tưởng nhớ, kính ngưỡng công đức của Chư Phật, Bồ tát. Việc làm đó sẽ khiến cho mình học tập, làm theo gương Chư Phật, Bồ tát.

  - Hai là, nương vào môi trường thanh tịnh của Tam Bảo mà tâm được tăng trưởng thanh tịnh.

  - Ba là, được thường xuyên nghe lời Phật dạy. Nhờ đó, mình biết điều nên làm và không nên làm, biết điều cần làm và không cần làm, biết phương hướng cho chính mình, và biết làm như Phật dạy để được giải thoát luân hồi, đạt được an lạc niết bàn.

  - Bốn là, được gần gũi chư tôn đức Tăng Ni, học làm theo phẩm hạnh của chư vị ấy. Nhờ vậy, công đức và phước báu của mình được tích lũy và tăng trưởng.

  - Năm là, được kết nối bạn lành đồng đạo, được xa lánh kẻ ác, được giúp đỡ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau về định hướng đạo hạnh và về tinh thần tu tập, có được lối sống tốt trong đời sống hằng ngày.

  - Sáu là, có cơ hội làm các Phật sự, sanh tâm hoan hỷ cúng dường, bố thí, giúp tâm vui vẻ, an lạc, giúp tâm tăng trưởng từ bi, hỷ xả.

  - Đây là sáu lợi ích lớn cho người đến chùa.

  - Nam mô Phật! Thật là một phúc duyên lớn! Con đã hiểu được 6 lợi ích khi đến chùa. Con cám ơn Thầy rất nhiều‽

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839