Tam Tạng Yếu Giảng

Tường minh pháp nghĩa 62 Luận Chấp - kỳ 2 - LC5-8 (sư Định Quang)

0
62 Luận Chấp được Đức Phật nêu lên trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh, cho biết rằng cho dù có Sa-Môn, Bà-La-Môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai,…

Tường minh pháp nghĩa 62 Luận Chấp - kỳ 1 (sư Định Quang)

0
62 Luận Chấp được Đức Phật nêu lên trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh, cho biết rằng cho dù có Sa-Môn, Bà-La-Môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai,…

Tường minh pháp nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh (sư Định Quang)

0
Bát Nhã Tâm Kinh là một trong những bài kinh thâm sâu, mỹ diệu, khó thấu hiểu nhất trong kinh tạng. Nhằm giúp cho Đại chúng hiểu rõ ý nghĩa nội dung bài kinh này để làm hành trang tu tập hướng đến giải thoát và trí tuệ vô thượng về Vũ trụ và nhân sinh, sư Định Quang an trú nơi trí tuệ của mình để làm…
Xem thêm  
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Hôm qua: 11

Hôm nay: 11

Tổng số: 1.839