• Trang chủ
 • Tường minh pháp nghĩa 62 Luận Chấp - kỳ 1 (sư Định Quang)

  Tường minh pháp nghĩa 62 Luận Chấp - kỳ 1 (sư Định Quang)

  0
  651

  62 Luận Chấp được Đức Phật nêu lên trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh, cho biết rằng cho dù có Sa-Môn, Bà-La-Môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác tất cả những vị này đều bị bao trùm bởi lưới của 62 Luận Chấp này, dầu chúng nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây.

  Đã có không ít Luận Sư, Chư Tỳ Kheo, Nhà Nghiên Cứu kiến giải về 62 Luận Chấp này nhắm giúp cho hàng hậu học được hiểu rõ ý nghĩa mà ứng dụng vào sự tu tập, trau dồi tri kiến chánh trực và hoằng dương Phật pháp. Tuy nhiên, cũng đã có không ít vị vì bị chấp trước chế ngự nên xuất sanh những kiến giải sai khác, hạn cuộc, lệch lạc và tà vạy. Vì vậy mà cũng tự mình rơi vào Luận Chấp, khiến cho hàng hậu học vì vậy mà cũng rơi vào tà kiến điên đảo.

  Nhằm giúp cho Đại chúng làm cho những điều mà mình đã nghe trước đây từ người khác được trong sạch với chánh tri kiến, sư Định Quang an trú nơi trí tuệ bình đẳng thuần khiết mà trình bày tường minh nghĩa lý về 62 Luận Chấp này.

  Kính mời Đại chúng quan tâm theo dõi và khéo lắng nghe để được nhiều lợi ích nhất.

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839